Før tilbakefylling skal grunnmur være behandlet for å hindre fuktinntrenging i grunnmuren. Dette kan løses med fuktsperre av sement- og murpussemørtler beregnet for fuktsikring, påstrykningsmidler eller grunnmursplast. Pass på at fuktsperren ikke skades ved arbeidet med tilbakefyllingen. Drenering rundt grunnmuren

Drensledningen (for eksempel 50 mm drensledning) skal ligge litt (50-300 mm) utenfor grunnmursålen og minimum 200 mm under gulvnivå på det høyeste punktet. Drensledningen skal ha fall på minst 1:200. Drensledningen skal ligge på minst 50 mm tykt lag av omfyllingsmasser (grav derfor litt under drensledningens nivå). I tillegg til dreneringsevne utenfor grunnmur er det viktig at gulv (i kjeller) ligger på drenert underlag.

Omfylling rundt drensledning

Til omfylling av drensledning anbefales pukk med kornstørrelser i området 8/16 mm. Omfyllingen må beskyttes mot inntrengning av finpartikler fra sidegrunnen (jordmassene rundt huset) med fiberduk. Ved bløt grunn føres duken også inn under omfyllingen. Det bør legges minst 100 mm omfyllingsmasser over og på sidene av.

Fylling mot grunnmur

Den videre oppfyllingen til bakkenivå skal sørge for god gjennomtrengning av vann ned til dreneringen og hindre teletrykk. Innerst mot grunnmuren etableres derfor et trykkbrytende og drenerende lag på minimum 20-30 cm drenerende masse. Bruk gjerne pukk 8/16 som til omfyllingen av drensledningen, eventuelt noe grovere masse pukk 16/22 mm. Den drenerende massen beskyttes med fiberduk mot inntrengning av jordpartikler fra utenforliggende jord/tilbakefyllingsmasser. Fyllingen skal gå så høyt opp at det oppnås et permanent fall på minst 1:50 fra grunnmuren til terrenget for øvrig. Beregn litt ekstra masse ved tilbakefylling av jord, fordi den tilbakefylte jordmassen vil synke noe sammen over tid. Øverst kan det legges matjord helt inntil grunnmur eller fylles helt til overflaten med pukk etter ønske. Vennligst merk at Gunnar Holth Grusforretning AS ikke har rolle som rådgivende ingeniør. De beskrevne anbefalinger er å betrakte som råd uten medfølgende ansvar for Gunnar Holth Grusforretning AS.